História YMCA na Slovensku

Na územie Slovenska sa združenie dostalo po I. svetovej vojne v rámci YMCA v československu. Za peniaze amerických YMCA bola postavená aj budova YMCA v Bratislave. Bola majetkom YMCA v československu do roku 1951, kedy komunisti budovu zhabali a YMCA zrušili.

 

Napriek tomu, že YMCA na Slovensku nikdy nebola masovou organizáciou, svojím pôsobením sa výrazne zapísala do povedomia svojich, súeasníkov. Vždy predstavovala vysoký štandard práce s deťmi a s mladými ľuimi, na eo pamätníci dodnes viaene spomínajú.

Oficiálne zaeínala YMCA na Slovensku pôsobiť po prvej svetovej vojne, kei do novo vzniknutej československej republiky prišli americkí sekretári, ktorí priniesli nielen vedomosti, ale aj praktické skúsenosti a nevyhnutnú materiálnu pomoc. Z dobových záznamov sme sa však dozvedeli, že už v osemdesiatych rokoch minulého storoeia, teda ešte v easoch Rakúsko-Uhorska, bola v Bratislave (vtedy Pressburg) skupina mladých mužov, ktorí sa údajne hlásili k programu YMCA.

Po vzniku ESR prišla do Bratislavy YMCA spolu s československým vojskom vo februári 1919. V roku 1920 bolo v Bratislave založené prvé združenie s názvom Železniená a poštová YMCA v Bratislave. Na Jelenej ulici e. 1 postavili veľký vojenský stan, ktorý slúžil najmä železnieným a poštovým zamestnancom. Vo vojenských barakoch pri Dunaji zriadili svoj prvý vojenský domov a na Laurinskej (vtedy Lorencovej) ul. e.8 bolo ústredie, ktoré v rokoch 1919-21 riadilo einnosť dvadsiatich domovov na území celého Slovenska. V rokoch 1922 až 192ľ armáda postupne prevzala einnosť YMCA do vlastnej správy. V marci 1920 prišiel do Bratislavy osobitný zástupca YMCA R.L. Dilley s poverením zistiť potreby a zabezpčeiť rozvoj YMCA na Slovensku, eo sa týkalo i profesionálnej prípravy vybraných pracovníkov. Príchod amerických sekretárov a ich neľahká práca pri zakladaní nových združení znamenali vysoko postavenú latku i pre YMCA na Slovensku. Slovenské miestne združenia boli od zaeiatku súeasťou československej YMCA, na rozvoji ktorej sa podieľali spoloene s českými združeniami. Vývoj jednotlivých miestnych združení bol zhruba rovnaký, keiže zakladajúci sekretári dbali na dodržiavanie zásad YMCA.

Ideový a programový rozvoj YMCA postupoval v jednote s rozvojom materiálnym. Americká YMCA neprinášala materiálnu obeť len tým, že financovala sekretárov, ktorí tu pôsobili zhruba dva roky, ale dodala i potrebné finanené prostriedky na stavbu objektov, bez ktorých si možno prácu YMCA v povojnových podmienkach len veľmi ťažko predstaviť.

Jednou z prvých úloh R.L.Dilleya bolo zaobstarať pozemok, naplánovať a pre Bratislavu vystavať novú budovu na rohu Šancovej a Karpatskej ulice. Stavba vznikala na naše súeasné pomery závratným tempom… Stavebné práce sa zaeali v apríli 192O, základný kameo bol slávnostné položený 8. aug.1920. Novostavba bola slávnostne otvorená o tri roky, 8.- 10. decembra 192ľ, pri príležitosti ľ. zjazdu YMCA v československu. Neskôr v rokoch 1926-1927 bola k budove pristavaná ešte telocvieoa, nové klubové miestnosti a slobodáreo.

Bratislavská budova, ktorá bola postavená na mieste bývalých Schulpeho kvetinových záhrad, bola a ešte aj dnes je označená pamätnými tabuľami na jeho počesť. Schulpe dal k dispozícii svoje pozemky, sám sa nadchol pre myšlienky YMCA. Ešte v októbri 1920 bolo vybudované detské ihrisko neskôr v budove zriadili nealkoholickú kaviareo, knižnicu, eitáreo, organizovali sa v nej rôzne podujatia, prednášky, predstavenia, včeierky ap.

V neskorších rokoch bol na Slovensku vybudovaný Domov v Tatranskej Lomnici, letný tábor pri Píle pod červeným Kameoom, neskôr budova s hotelom v Banskej Bystrici, letný tábor v Lueatíne, zakúpená bola budova v Lučenci a vybudovaný letný tábor v Oravskom Podzámku. Nemôžme zabudnúť a treba dodatoene oceniť najmä pomoc českého sekretára potom, kei americkí sekretári ukoneili v ESR svoju einnosť.

V roku 19ľ9 bola YMCA na Slovensku zakázaná a jej pracovníci, už v novej organizácii pod názvom ÚSAK (Ústav sociálny a kultúrny), viedli správu easti spomenutých zariadení aj poeas celého obdobia 2. svetovej vojny, kei YMCA nemohla vyvíjať svoju einnosť. Naialej fungovala obchodná škola a rôzne dlhodobé kurzy, ktoré zabezpčeovali ekonomickú sebestaenosť združenia. Preto mohla už hnei v roku 1945 (po prechode frontu bola nejaký eas v bratislavskej budove umiestnená sovietska vojenská poľná nemocnica) zaeať pracovať a pomáhať i združeniam v čechách, kde naopak poeas Protektorátu Eiech a Moravy bola jej existencia prerušená a prísne potlačená. Svoju Einnosť už ako „YMCA na Slovensku” mohla v tom istom roku obnoviť pod riadením Jána Pacanovského, za predsedníctva známeho literárneho vedca profesora Milana Pišúta a s úeinnou pomocou vzácneho eloveka, amerického delegáta pána Lawrence D. Aplina slobodne ju rozvíjať vlastne len tri roky, lebo už v r. 1948 bola na združenie uvalená národná správa.

Radikálny nástup komunistickej éry a jej jednotného Socialistického zväzu mládeže už po roku 1950 znamenal koniec všetkej einnosti YMCA v oboch eastiach štátu na dlhých 40 rokov. Pod nátlakom zastavila YMCA svoju einnosť a všetok majetok jej bol odoatý.

Z rôznych dôvodov, najmä náboženských rozdielností sa nikdy nedosiahla vyváženosť aktivity YMCA medzi českými zemami a Slovenskom, tábor v Oravskom Podzámku spravovalo, propagovalo a obsadzovalo úeastníkmi Ústredie YMCA v Prahe. Pozitívne možno hodnotiť prínos aj v tomto období, pretože na Orave sa stretávali české a slovenské deti, ktoré okrem toho mali možnosť stráviť prázdniny aj vo viacerých YMCArskych táboroch v čechách alebo na Morave. Predovšetkým treba hovoriť o prínose duchovnom a morálnom (napr. výchova k férovosti v športe, zdôrazoovanie demokracie a obeianskych princípov ap.) pre tú easť mládeže, ktorá bola prácou YMCA zasiahnutá, alebo ktorá túto prácu mohla sledovať. Na elenov sa všestranne kládli vysoké nároky a mladí ľudia mali možnosť naueiť sa správne žiť a pracovať. Umožoovali sa im kontakty zo zahranieím i spoznávanie kultúry iných národov.

V športovej verejnosti už dnes málokto vie, že mnohé športy sa na Slovensko dostali práve viaka pôsobeniu YMCA, ktorá priniesla a rozšírila napr. basketbal, volejbal, box, playgroundball, lukostreľbu apod. Tieto reálie sú dostatoeným zdôvodnením tvrdenia, že presadzovaním národnostnej i náboženskej znášanlivosti, ale najmä rozsiahlej medzinárodnej spolupráce má predovšetkým dnes YMCA svoje opodstatnené miesto medzi organizáciami detí a mládeže Slovensku natoľko, aby sa mohla zúeastoovať na zdravom rozvoji mládeže.

V období po revolúcii v novembri 1989 obnovilo sa v Prahe, v apríli 1990 združenie YMCA v česko-Slovensku a o niekoľko dní neskôr miestne združenie v Bratislave. V záujme jeho legálnosti v Slovenskej republike ustanovil sa prípravný výbor pre obnovu národného združenia YMCA na Slovensku (takto existovalo v rokoch 1945-1950), ktorý prizval k spolupráci strednú a mladú generáciu novozískaných elenov. Po úspešnom rozbehu v rokoch 1990 a 1991 odovzdali seniori vedenie YMCA na Slovensku predovšetkým mladým a dnes easť starších elenov tvorí skupinu Ypsilon-klubu.

Najväešou prekážkou k vráteniu skonfiškovaného majetku bola skutoenosť, že boli zničené všetky archívne materiály YMCA spred r. 1951 vinou ESM, resp. SZM ako následným majiteľom zariadení a objektov YMCA. V súeasnosti mnohí funkcionári a pamätníci vtedajšej YMCA už nežijú.

Súeasná realita a doterajšie skúsenosti nás neustále presviedeajú o tom, že kým nebude YMCA na Slovensku vrátený celý skonfiškovaný majetok, dovtedy bude združenie odkázané na dary, materiálnu pomoc a subvencie.

Pri obnovení YMCA na Slovensku v roku 1990 prevládal priveľký optimizmus a rozvoj YMCA sme už videli v ideálnych vnútropolitických a medzinárodných súvislostiach. Snažili sme sa vytvoriť organizaené, materiálne, technické a personálne predpoklady pre úspešný rozvoj všetkých charakteristických YMCArskych aktivít, V poprevratovej eufórii a neskúsenosti sme verili v svoj priaznivejší vývoj v porovnaní s inými organizáciami s podobným zameraním. V skutoenosti legislatívny vývoj ako i celková politická situácia v krajine pribrzdili rozvoj združenia a znaene skomplikovali a znemožnili navrátenie majetku, ktorý YMCA do roku 1950 vlastnila a budovala.