Komunitné centrum

MZ YMCA Nesvady od roku 2015 prevádzkuje Komunitné centrum s podporou Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny IMPLEA, od septembra 2019 v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (kód ITMS2014+312041Y403).

Sociálna služba Komunitné centrum podľa § 24d zákona o sociálnych službách:

Cieľovou skupinou je v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

  1.  základné a špecializované sociálne poradenstvo – poskytovanie odborných rád od sociálnych pracovníkov klientom, ktorí sa ocitli v priaznivých životných situácií (strata zamestnania, ohrozenie chudobou, pomoc jednorodičovským rodinám)
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – vyplňovanie žiadostí, písanie životopisov, pomoc pri hľadaní zamestnania, komunikácia s úradmi (UPSVR, Sociálna poisťovňa, lekári, exekútori, školy, zdravotná poisťovňa,…)
  3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita – prednášky, besedy, nepravidelné skupinové aktivity,

c) zabezpečuje záujmová činnosť – kluby a krúžky, letné tábory pre deti a mladých.

Komunitné centrum YMCA Nesvady pravidelne organizuje Deň rodiny, Deň detí, zúčastňuje sa Nesvadských dní organizovaním Detského dvora s rôznymi aktivitami a atrakciami pre deti (skákacie hrady, súťažné stanovištia pre deti, maľovanie na tvár, detské predstavenia…).

V rámci komunitnej práce je naším cieľom spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele. Naše dlhodobé snahy vystihuje motto: „Spolu dokážeme viac.“

Otváracie hodiny  Nyitvatartási idő

Pondelok  Hétfő

07:30 – 12:00

12:30 – 15:00

UtorokKedd

07:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Streda– Szerda

07:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Štvrtok – Csütörtök

07:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Piatok – Péntek

07:30 – 13:00

Obchodná 28, 946 51 Nesvady (vchod zozadu – bejárat udvarból)

Kontak: 0905 490 632, 0907 223 63

ymca@ymca-nesvady.sk

kcnesvady@gmail.com

Podporili nás